Hírek

"A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához"

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy május hónapban minden este 18:30 órakor Loretói litániát imádkozunk, és ezt követi a szentmise. Kérjük híveinket, hogy tartsák szem előtt, hogy a legértékesebb imádságunk a szentmise, és éppen ezért a litánia után gyermekeikkel együtt maradjanak itt a szentmisén is, ahol lehetőségeikhez mérten járuljanak szentáldozáshoz. A Szűzanya örömét akkor tesszük teljessé, ha engedjük, hogy ő vezessen el bennünket egyszülött fiához, Jézushoz; ezért imádkozzuk először a litániát, ahol megfogjuk Mária kezét, hogy vele együtt érkezzünk meg a szentmisére, hogy ott találkozhassunk Jézussal. 

Jöjjünk gyermekeinkkel együtt, és tegyük önmagunk számára is boldoggá ezt a május hónapot Égi- és földi édesanyánk köszöntésével, az ő Gyermeke és a mi gyermekeink iránti szeretetünkkel

Tovább »

Loretói litánia története

A hagyomány szerint csodával határos módon hét évszázaddal ezelőtt, 1294. december 10-én került Mária názáreti házacskája az Adria-parti olasz városba, Loretoba. II. János Pál pápa a kegyhely 7. centenáriumának ünnepségére üzenetet küldött.
"A loretoi szent ház, az első Szűz Máriának szentelt, nemzetközi jelentőségű szentély a kereszténység igazi, máriás lelkületű központja volt évszázadok hosszú során át. Sok pápa zarándokolt el erre a kegyhelyre, én magam két alkalommal imádkozhattam áldott falai között" -- ezekkel a szavakkal kezdte a pápa a loretoi kegyhely pápai delegátusához, Pascquale Macchi püspökhöz intézett levelét. Rámutatott arra, hogy a loretoi szentély centenáris ünnepségeire akkor kerül sor, amikor az egész kereszténység az Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül. Mindebben nagy szerepe lesz a loretoi megemlékezéseknek, mivel az itt őrzött szent ház nem elvont igazságok őrzője, hanem a megtestesült Ige titkáé. Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis megrendültséggel olvassuk e szavakat: "Hic verbum caro facto est" (Az Ige itt lett testté).

Tovább »

Személyi jövedelemadó 1 + 1% felajánlás

Kedves Testvéreink!

Megkezdődik az adóbevallások készítésének ideje.

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

 

Tovább »

Via Crucis


Bevezetés:

Bűn sebétől meggyötörten
Rád tekintvén édes Isten
Szívem érted újra él
 
1;
Gyáva rút szívű Pilátus
Életétől lelke mint tus
Téged kínhalálra küld
 
2;
Átölelvén a keresztet
Bűnt a szívemből a terhet
Kérlek értem égve tűrd
 
3;
Porba arcod hull a véred
Sírva nézlek félve Téged
Üdvözít a Szenvedő
 
4;
Véle járván édesanyja
Szíve sóhajtása szálla
Sírva sír a Szentszülő 
Tovább »

Tájékoztatás

Egyházközségünkben a bérmálás és az elsőáldozás tekintetében a következő püspöki rendelkezés értelmében járunk el:

352/2011.sz.

Az előző évekhez hasonlóan kérem a plébánosokat, hogy a 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Egyházmegyénkben a katolikus iskoláknak nem engedélyezem, hogy külön bérmálást szervezzenek. A szentségi felkészítés helye a plébánia, ahogy ez vonatkozik az elsőáldozásra is.

Tovább »

Mit ne csináljunk a szentmisén?

- Ne tömörülj a templom hátuljában, amikor elöl még rengeteg a hely! 
- Ne köszönj oda mindenkinek, főleg ha késve érkezel!
- Áldoztatásnál se állj le köszöngetni az ismerősökkel!
- Miközben magadhoz veszed az Úr testét, nem kell semmilyen extra kalimpálás!
- Ne siess ki áldás előtt/közben a templomból!

Tovább »

Amit a szentmise szándékról tudni érdemes!

 

1; Mi a miseszándék?

Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlást kérik. A miseszándékot latinul intenciónak hívjuk.

2; Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?

Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

 

"Akinek temploma van, annak hite van,
akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete."Kedves Mogyoródi Lakosok!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivitelezői szerződést meg kell kötni és a felújítást februárban el kell kezdeni.

Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a tetőszerkezet teljes kivitelezési költsége – járulékos munkák nélkül és az eddig finanszírozott előkészületi tevékenységeken túl – a jelenleg beérkezett árajánlatok alapján a 65 millió Ft összköltséghez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

Szerződés csak a teljes anyagi fedezet megléte esetén köthető meg, melyből eredően az idei év áll rendelkezésünkre a saját anyagi erőnk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére.

EBBEN A KÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK NAGYLELKŰ ÉS

ANYAGI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK!

Tovább »

SZENT JANUÁRIUSZ zarándoklat A vértanú püspök nyomában 2019. május 03 – 09. Lelkivezető: Tóth József Miklós atya

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy 2019. május 3-tól május 9-ig egyházközségi zarándoklatot szervezünk melynek központi ünnepi eleme a nápolyi szent Januáriusz vércsoda szentmiséjén való részvétel. Ezen a szentmisén változik át a Vértanú Püspök por alakú vére folyékonnyá, és ennek a hívek is tanúi lehetnek.

Útunkat repülővel tervezzük Rómáig, ahonnét autóbusszal megyünk tovább a montecassinoi apátsághoz, ahol Szent Benedek és Skolasztika sírjánál lesz első szentmisén. Onnét érkezünk Nápolyba, ahol két napot töltünk felkeresve a nápolyi nevezetességeket. a negyedik napon a csodálatos szépségű Positano – Conca dei Marini – Amalfi – Ravello következik, ezen a napon Szent András apostol sírjánál misézünk Amalfiban.

Tovább »

Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe


Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai nappal véget ért a karácsonyi ünnepkör. A Szent Család ma elhozta újszülött gyermekét, hogy eleget tegyen a Törvénynek, és bemutassa Őt, az Isten Fiát az Istennek. Valóra váltak a hitvallás szavai „született, de nem teremtmény”, elsőszülött mindenek között, az Atyával egylényegű. A templomban való bemutatás okán ezt az ünnepet a keleti liturgiában Hypapanté azaz találkozó néven már a IV. században megtartották, és hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is. 

Ma, mint minden évben mindig, a szentmise elején gyertyát szenteltünk és kitörő örömmel énekeltük „Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség”. Sokan gondolják úgy, hogy ez az ünnep Mária ünnep, a valóságban azonban, bár ez egyben Mária tisztulásának napja is, mégis Jézusról szól. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

Tovább »