Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

 

"Akinek temploma van, annak hite van,
akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete."Kedves Mogyoródi Lakosok!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivitelezői szerződést meg kell kötni és a felújítást februárban el kell kezdeni.

Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a tetőszerkezet teljes kivitelezési költsége – járulékos munkák nélkül és az eddig finanszírozott előkészületi tevékenységeken túl – a jelenleg beérkezett árajánlatok alapján a 65 millió Ft összköltséghez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

Szerződés csak a teljes anyagi fedezet megléte esetén köthető meg, melyből eredően az idei év áll rendelkezésünkre a saját anyagi erőnk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére.

EBBEN A KÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK NAGYLELKŰ ÉS

ANYAGI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK!A templomépületet az Egyházközség az elmúlt 15 évben - jelentős anyagi ráfordítással - több körben felújította és tatarozta. Az eddig munkák - volumenénél fogva - nem érintették a tetőszerkezetet, ennek teljes felújítása viszont mára már halaszthatatlanná vált. A templomtető olyan rossz állapotban van, hogy nagyobb időjárási terhelést már nem bír ki. Állandósultak  a beázások, mely veszélyezteti a javarészt felújított épület állapotát, illetve személyi balesetet is okozhat.

A szakértői anyagok alapján a templom tetőszerkezetének teljes cseréje, bádogozása, vízelvezető rendszer kiépítése, biztonságos villámhárító rendszer, a padlástérben belső világítás kialakítása és a templomtorony faablakainak cseréje, valamint a tető alatti párkány felújítása is szükséges. További szakértői költséget fog jelenteni a kötelező tervezői művezetés és a műszaki ellenőrzés is.

A templomot 1749-ben szentelték fel Szent Mihály főangyal tiszteletére Althan Mihály váci püspök költségén, részben a török idő alatt elpusztult árpád-kori mogyoródi bencés apátság köveiből. Az egyhajós, egy homlokzati toronnyal ellátott barokk templom az 1909-1910-es években keletről kereszthajóval bővült. Nyeregtetővel fedett és jellegzetes homlokzati tornya van. Az épület műemléki védelem alatt áll.

A főoltár-együttesben Bebo Károly magas kvalitású, festett-aranyozott, hársfából készült 18. századi Szent Mihály szobra áll. A főhajó két boltszakaszát Böszörményi Schwarz János 1930-as secco falképei díszítik. A kereszthajó ÉNy-i pillérén historizáló szószék található, mely a csillárokkal, a gyóntatószékekkel, padsorokkal és egyéb templomi felszereltséggel együtt zömében az 1910-es évekbeli átalakításokkor kerülhettek a templomba.

Az Egyházközség évek óta törekszik a templom tetőszerkezetének felújítására és a palaborítás cseréjére, melyre minden pályázati lehetőséget megragadott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017 őszén felhívást hirdetett az egyházi épített örökség védelme célú beruházások támogatására, amelyet az Egyházközség megpályázott, és amelyre 2018. márciusban 15 millió Ft, maximálisan pályázható összegű támogatást kapott. A beruházás nagyságára tekintettel, az Egyházközség kérelmére ezt az állami támogatást a Váci Egyházmegye még további 15 millió Ft-tal egészítette ki.

A tervezett tetőfelújításhoz engedélyes tervek készítésére volt szükség, melyet a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány finanszírozott 1.010.500 Ft értékben. A tervek 2017. év végén elkészültek, az építési engedély 2018. elején került kiadásra. Időközben elkészültek a kiviteli tervek és az új tervezői költségvetés készítése, melyet szintén az Alapítvány finanszírozott további 1.121.500 Ft értékben.

Fontos kiemelni, hogy a további mintegy 35 millió forintnyi költségek fedezetét Mogyoród községnek kell előteremtenie!

A Római Katolikus Egyházközség a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvánnyal szoros együttműködésben dolgozik e cél érdekében, melyhez Mogyoród Nagyközség Önkormányzatától 20 millió Ft-os támogatást vár, valamint a lakosság összefogásával és anyagi áldozatvállalásával pedig 15 millió Ft-ot kell biztosítani.

Példát kell vennünk sokkal kisebb és talán nem is olyan jó anyagi körülmények között lévő településektől, ahol a lakosság teljes mértékben sajátjának érezte a feladatot és ehhez minden szükséges forrást megteremtett.  

A Szent Mihály Főangyal Templom nemcsak az Egyházközség számára jelent értéket, hanem az egész település részére is, mivel Mogyoród legrégebbi és egyetlen műemlék épületegyüttesének emblematikus tagja, amely a hitéleti alkalmak mellett hangversenyek és más rendezvények helyszíne is. A község legnagyobb értékkel bíró épületének megújítása a településkép javítását is szolgálná, ezért ennek megóvása nem csak a hívek feladata, hanem az itt lakók és a helyi vezetők közös felelőssége is.

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy ekkora támogatás korábban soha nem állt rendelkezésre a tetőcsere megvalósításához és amennyiben az ehhez szükséges költségek további fedezetét nem tudjuk összegyűjteni, akkor egy talán soha vissza nem térő lehetőséget szalasztunk el és a tetőfelújítást a községnek teljes önerőből kell megvalósítania.

Sajnos temetőnk késő-barokk kálvária épületét sem tudtuk megmenteni. A többi műemlék épületünk, így a templom jelentősebb leromlását nem szabad megengednünk és még időben el kell végezni a szükséges felújítási munkákat.

Tekintsék Önök is szívügyüknek Mogyoród egyetlen műemléki épületegyütteséből a templom tetőjének megújítását, ezzel érték-megóvási kötelességünk számos évtizedre való megoldását!

E kötelezettség a ma élő generációnak jutott. Támogatásukkal egyben színt vallanak hitük és meggyőződésük mellett, megerősítik azon szándékukat, hogy Magyarország továbbra is Szent István és - a számunkra oly különösen nagyra becsült - Szent László nyomdokain haladó, keresztény ország maradjon!

Azért fordulunk Mogyoród lakosságához, hogy tájékoztatást adjunk a templomépület tetőfelújításának szükségességéről, a tervezett ütemezésről, a rendelkezésre álló támogatásról és különösképpen azért, hogy még a munkálatok megkezdésének ideje előtt kérjük a mogyoródi emberek és innen elszármazottak anyagi támogatását.   

Támogatási felajánlásaikat – akár több részletben is – átutalással a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány bankszámlaszámára (CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, 05 - Mogyoródi fiók: 66000059-10059160), illetőleg közvetlen, személyes befizetéseiket pedig a mogyoródi Plébánián, irodaidőben lehet megtenni.

Átutalás esetén kérjük, hogy a közleményben szíveskedjenek nevüket és értesítési címüket feltüntetni.

A kapott támogatásokat – az adományozó kérése esetén névvel és összeggel – közzétesszük.

Az Alapítvány az Egyházközséggel kötött támogatási szerződés keretében átadja az e célra érkezett adományokat és biztosítja a felhasználás tételes elszámolását és ellenőrzését.

További információ: Morvai Balázs kuratóriumi tag, projekt menedzser, Tel: 30/377 1153

Az eddig beérkezett felajánlásokért ezúton is hálánkat fejezzük ki.

A FENTIEK ALAPJÁN TISZTELETTEL KÉRJÜK MINDENKI TÁMOGATÁSÁT,

AKI FONTOSNAK ÉRZI TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁT,

ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSÉT!

Legyen a következő időszak jelmondata:

TEMPLOMUNKÉRT SOKAN, SOKRA VAGYUNK KÉPESEK!

Tartsuk szem előtt Reményik Sándor éppen ideillő versének vissza-visszatérő sorait:

…Ne hagyjátok a templomot,

A templomot s az iskolát!

 

Köszöni adakozó szándékukat az Egyháztanács Testülete

és a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány Kuratóriuma.


Vissza