Bemutatkozó látogatás a plébánián

2019. október 26-án, vasárnap az esti szentmisén való részvételük után Paulovics Géza polgármester, Trabalka Szilvia alpolgármester, Babják Gábor, Dr. Szabó István, Hutter József, Kamarás Zsuzsanna, megválasztott képviselők és Hrágyel Józsefné, Dr. Varga Tamás bizottsági tagok bemutatkozó látogatást tettek a plébánián, ahol Tóth József Miklós plébános fogadta őket, és az alábbi gondolatokkal köszöntötte az újonan megválasztott társadalmi élet képviselőit:

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestületi Tagok! Krisztusban szeretett Testvéreim!

Nagy öröm számomra, hogy a mogyoródi római katolikus egyházközség nevében itt köszönthetem Önöket ezek között a több évszázados történelmi falak között, melyek sok mindent tudnának mesélni mogyoród múltjáról, küzdelmeiről, és örömeiről.

Mindenekelőtt szeretettel gratulálok mindnyájuknak, és kérem, fogadják szívből jövő jókívánságaimat!

Jézus Krisztus arra tanít bennünket az evangéliumban, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez a szolgálat, melyre most Önök felhatalmazást kaptak, erre az evangéliumi tanítás megvalósítására hívja meg Mindnyájukat. A katolikus közösség a választások előestéjén a templomban az Oltáriszentség jelenlétében imádkozott Nemzetünkért, Hazánkért, és benne Mogyoródért. Hisszük, hogy a Mogyoródi Madonna, a Békesség Asszonya közbenjárásával eszközölte ki számunkra az Önök személyét, mintegy ajándékként társadalmi életünk vezetésére. Ezért mi minden nap, minden szentmisében hálát adunk az Istennek. Azt is valljuk, hogy Önök településünk vezetésére a hatalmat Istentől kapták, úgy ahogy Izaiás próféta könyvében olvassuk ezt Kürosz perzsa királyról, akin keresztül Isten irgalmat gyakorolt Izrael választott népének életében. A földi haza építése, benne embertársaink szolgálata túlmutat minden érzékelhető valóságon, és ha az Úr szándéka szerint gyakorolják, akkor egyenes útként vezet Isten örök otthona, az emberek üdvössége felé.

Jézus Krisztus, aki úgy áll előttünk, az egyházi év utolsó vasárnapján, mint a világmindenség Királya, most különös, sajátos módon is királyi hatalmában részesítette Önöket, és példájával bemutatja, hogy ezen uralom gyakorlása csak az alázat erényének megélése által vezethet célba mindnyájunkat. Ezért a mostani választási eredményt nem szabad „mámorittas” győzelemként megélni, hanem egy olyan lehetőségként, melyet az Istentől kaptak, azzal a felelősséggel, hogy minden emberi cselekedetük után számot kell adniuk a Mindenható Úrnak. Egyedül ebben az isteni valóságban vagyunk ugyanis képesek megélni Isten képére és hasonlatosságára való teremtettségünket, a rossz, a bűn feletti szabadságunkat, Isten szeretetében gyakorolva a jóra való készségünket.

Mély titok, tárul elénk Jézus tanításából, aki vigasztalva bűntől való sebzett emberi valóságunkat arra tanít minket: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is szorongjon!” – birtokában vagyunk tehát a békességnek, ha az Ő szándéka szerint élünk, és ezzel a tőle kapott, de már belőlünk áradó békével tudjuk szolgálni a ránk bízott embereket, megnyerve ezzel bizalmukat és támogatásukat egy békésebb jövő felé, melyben mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartva megvalósul az evangélium igazsága, igazságossága, és erkölcsi értékrendszere, mely mellett Önök társadalmi szinten is, nyilvánosan tanúságot szeretnének tenni. Ezt fejezték ki ugyanis akkor, amikor megfogalmazták küldetésük lényegét, és programot adtak minden mogyoródi ember kezébe.

Jézus életét szemlélve világosan látjuk, hogy vannak kisebb csoportokhoz való kötődései, azonban mégsem merül el csupán ezek igényeinek szolgálatával, hanem személyével, tanításával, emberi példájával és csodáival, szenvedésével és feltámadásával az egész emberiség, azaz a történelemben élő minden ember üdvösségét szolgálta és valósította meg. Amikor az Ő példájára ezt a szolgálatot gyakorolják, találkozni fognak azzal, hogy ez a szolgálat olykor nagyon nehéz terheket helyez az ember vállára, de ahogy Jézus Isten igazságát közvetítette a világ felé, az Ő igazságában és kegyelmi segítségével mi emberek is képesek vagyunk ennek megvalósítására. Nem lehetünk kis csoportok kiszolgálói, amikor egy komoly számú közösség van ránk bízva. Jól kell „lakatni” mindenkit, ahogy Jézus is jóllakatott minden embert a Nyolc boldogság-hegyén.

Mi katolikusok bizalommal tekintünk Önökre, és hiszünk abban, hogy keresztény emberekként Istent meghívva testületi közösségükbe, a földi ország és az Önökre bízott emberek szolgálatával együtt, építik majd számunkra Isten országát is, a szeretet, a béke, és az egyetértés országát ezen a településen. Ehhez kívánom szolgálatukra és életükre Isten áldását, felajánlva Egyházközségünk imádságait, és azt a lehetőséget, hogy egy kulturált párbeszédben dolgozzunk együtt azért a közösségért - Mogyoródért - amelynek élére az Isten állított bennünket elöljáróul.


Vissza