FŐPÁSZTORI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

A Váci Egyházmegye főpásztoraként, Dr. Udvardy György veszprémi érsek atyához csatlakozva, a rámbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után, Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán és a Miniszterelnök úr 2020. március 13-án este történt bejelentése nyomán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Váci Egyházmegyében az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.1.Általános rendelkezések
 • Aki influenzaszerű tüneteket észlel magán, kérjük, feltétlenül maradjon otthon, tartson távolságot másoktól, s haladéktalanul telefonon hívja háziorvosát.
 • Aki az elmúlt időben külföldön tartózkodott, maradjon otthon, vonuljon házi karanténba legalább 14 napig. Külföldi utazást átmenetileg senkinek sem javasolunk.
 • Az egyházmegyei intézményvezetőknek haladéktalanul fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények bezárása esetén kik azok a munkavállalók, akik a kiskorú gyermekeik felügyeletéről csak személyesen tudnak gondoskodni, továbbá, hogy az érintett munkavállalók közül kinek a munkaköre teszi lehetővé az otthonról történő munkavégzést.
 • Intézményeinkben azon ajtókat, átjárókat, ahol ez biztonsági vagy egyéb okból lehetséges, hagyjuk nyitva, ezzel is megelőzve a napi többszöri kilincs használatot.
 • Mindenki fokozottan ügyeljen az alábbi higiéniai szabályok betartására:
 • Kerüljük a fizikai érintkezést, mint például a kézfogást és lehetőség szerint készpénzhasználatot is.
 • Fokozottan ügyeljünk a mellékhelyiségek, konyhák tisztaságára, valamint az ajtók, fogantyúk, kilincsek tisztántartására (rendszeres fertőtlenítésére).
 • Mindenki naponta többször végezzen meleg vizes és fertőtlenítős kézmosást.
 • Az intézmények mellékhelyiségeiben és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítők használatát mindenki tekintse kötelességének.
 • Köhögéskor, tüsszentéskor feltétlenül ügyeljünk a papír zsebkendő használatára.
 • Zárt terekben gyakran végezzünk alapos szellőztetést.
 • A személyes találkozások számát próbáljuk a minimálisra csökkenteni, használjuk ki a telefon és az internet általi kommunikáció lehetőségét.

2.Liturgikus és lelkipásztori események 

 • Az MKPK március 5-én kiadott intézkedései és március 13-i közleményében leírtak továbbra is érvényesek.
 • A meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mielőtt közösségbe megy. Különösen is figyeljünk idősebb embertársainkra.
 • Mint ismeretes, a 60 év felettiekre, a súlyos és a krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent ez a vírusfertőzés. Az Egyház tanítása szerint a vasár- és parancsolt ünnepnapi miselátogatási kötelezettség nem vonatkozik azokra, akik ezt komoly ok miatt nem tehetik meg (KEK 2181. és CIC 1245. kán.). Kérem, hogy az idősek és betegek a fennálló helyzetet lelkiismeretükben tekintsék komoly és súlyos oknak, ezért önmaguk és mások érdekében inkább maradjanak otthon.
 • Kérjük az idős, beteg, kórházi kezelés, műtét előtt álló híveket, hogy lehetőség szerint még kórházba kerülésük előtt kérjék a betegek szentségének kiszolgáltatását papjainktól otthonaikban.
 • Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe.
 • Kérjük, lehetőség szerint minden templomban biztosítsanak kézfertőtlenítési lehetőséget, s kérjék meg a híveket, hogy be- és kimenetelkor éljenek ezzel a lehetőséggel, s tartsák be az alapvető higiéniai előírásokat.
 • A szentmiséken a perselyezést távozáskor az ajtóban állva tegyük meg (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A gyermekek homlokának kereszttel történő megjelölését a fizikai kontaktus elkerülése miatt hagyjuk el. Helyette testi érintés nélküli áldást adhatunk a gyermekeknek.
 • A szenteltvíztartók használatának mellőzése idején bátorítjuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.
 • A búcsújáróhelyeken, amennyiben a résztvevők nagy száma indokolja, igyekezzenek szabadtéri szentmiséket tartani.
 • Buzdítom a Paptestvéreket, különösen a városokban, ahol száz fő fölötti létszám rendszeresen előfordul, lehetőleg tartsanak gyakrabban kisebb közösségeknek szentmisét a hívek arányosabb eloszlása érdekében, igénybe véve a szombati előesti szentmisék lehetőségét is. A miserend változásáról a hívek a plébániákon érdeklődjenek.
 • Paptestvérektől kérjük, hogy átmenetileg ne utazzanak külföldre. A külföldről visszatérő papoknak kötelező két hétre házi karanténba vonulniuk, mielőtt a hívek között folytatják szolgálatukat.
 • A kórházlelkészi szolgálat keretében az önkéntes beteglátogatók szolgálata szünetel, a kórházi lelkigondozók és a papok jelenlétét a kórházakban továbbra is biztosítjuk.
 • Az alábbi egyházmegyei programok elmaradnak:
 • Püspökség dolgozóinak nagyböjti lelkinapja (Váci Püspökség, március 16.)
 • Egyházmegyei papi rekollekció (Máriabesnyő, március 17.)
 • Egyházmegyei összrégiós ifjúsági találkozó (Vác, március 27-29.)
 • A nagyheti és húsvéti szertartásokról, valamint a további egyházmegyei programokról később adunk információt a hatósági intézkedéseknek megfelelően.

3. Hitoktatás

 • A járvánnyal kapcsolatos intézkedésekben követni kell a köznevelési intézményekre vonatkozó rendelkezéseket.
 • A fakultatív hitoktatás esetén is vegyék figyelembe a hitoktatók a nevelési intézményeknek kiadott előírásokat.
 • Minden esetben a hitoktatók is hívják fel a tanulók figyelmét a higiénia fokozott betartására, az egymás iránti fokozott felelősségvállalásra.
 • A hitoktatás közeljövőbeli gyakorlatáról, tervekről, elképzelésekről, tervezett intézkedésekről hivatalosan nem nyilatkozhat senki, csak a Hitoktatási Bizottság írásos engedélyével. Kérjük, hogy mindenki tartózkodjon a felesleges pánikkeltéstől és találgatásoktól!

4.Köznevelési intézmények – az intézményfenntartó EKIF iránymutatása alapján járjanak el

5.Szociális intézmények – az intézményfenntartó Szamaritánus Szolgálat iránymutatása alapján járjanak el

 

6.Gyűjtemények látogathatósága

 • Március 16-tól április 30-ig a Váci Püspöki és Káptalani levéltár és a Váci Egyházmegyei Könyvtár személyes látogathatóságát felfüggesztjük.

 

7.Püspöki Hivatal

 •  A Püspöki Hivatal működését rendkívüli helyzetben is biztosítani kell.
 • A személyes ügyfélfogadást igyekezzünk minimálisra csökkenteni.
 • A nagyobb létszámú személyes megbeszélések egyeztetéseket mellőzzük, s áttérünk a telefonos konferenciabeszélgetésre, illetve e-mailes egyeztetésre.
 • A rendkívüli helyzetre való tekintettel, kérem, hogy a gyors információáramlást érdekében naponta többször ellenőrizzék e-mail fiókjukat!

 

A fentiek további rendelkezésig érvényesek.

További megfontolásra ajánlom Varga László kaposvári püspök: Őrzője vagy testvérednek! c. írását, amely megtalálható az alábbi linken: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/item/364-orzoje-vagy-testverednek

Március 15-én, a 8.00-kor kezdődő szentmise keretében, Vácon, a Székesegyházban imádságos fölajánlást végzek Isten segítségét kérve egyházmegyénkért, hazánkért és az egész világért a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. Kérjük, hogy templomainkban és otthonainkban kapcsolódjunk be ebbe a felajánlásba Ferenc pápa imádságának elmondásával:

 

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

Mindenkit bátorítok a Szentírás gyakoribb és buzgóbb olvasásra, az elmélyültebb imádságra, fordítsunk különös figyelmet az idős, beteg testvéreinkre. Mindenkit buzdítok, hogy mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Szívből ajánlom Erdő Péter bíboros úr által megfogalmazott alábbi fohász elimádkozását:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsátsd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

 

Vác, 2020. március 14.

 

Marton Zsolt

váci püspök


Vissza