Hírek

Mogyoród ünnepélyes felajánlása

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Május első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerjük szent Fiad kegyelmi támogatását és ezzel együtt minden mennyei segítséget, ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges.

Nyitott szívvel szemléljük Istenanyaságodat; azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te, aki végig kísérted Szent Fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt Jézust hallgatva, Téged tett utolsó szavaival, mindnyájunk égi Édesanyjává. Kérünk téged Édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Te, aki magad is a béke eszköze lettél, hozd el a mi mogyoródi közösségünkbe az új pünkösd ajándékát, a megtérést, a szeretetet és a békét. Vezess ki bennünket a bűn sötétségéből egyszülött Fiad világosságába, a történelmet beragyogó Húsvéti fényre. Add, hogy megértsük Isten ránk vonatkozó gondviselő tervét e gondoktól, félelemtől és aggodalmaktól teli helyzetben, és hűségesek maradjunk Szent Fiadhoz, újra és újra felszítva szívünkben a megtérés őszinte és cselekvő szándékát, a gyógyító szentgyónás elvégzését; a szentmisén való részvétel és a szentáldozás iránti vágyat, hogy így mi magunk is a béke eszközévé váljunk. Add, hogy csak a saját és a mások üdvösségéért való munkálkodás jellemeze életünket. Add, hogy a béke eszközeként ne embertársainkkal, hanem csak az életünket rabszolgasorsra juttatni akaró kísértéssel és a bűnnel harcoljunk!

Tovább »

Az MKPK közleménye az új járványügyi szabályok kapcsán

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia értesült arról, hogy új járványügyi szabályok lépnek hatályba, ezért 2020. május 4-e hétfőtől kezdve, korábbi rendelkezéseit módosítva a következő re

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomaink továbbra is nyitva állnak. A nyilvános liturgia végzéséről, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd. Budapesten és ott, ahol az állami szabályok változatlanok maradtak, további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések érvényesek.

2. Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait. Főleg idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinktől azt kérjük, hogy továbbra is maradjanak otthon.

3. A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek a 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk, és továbbra is lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását, amíg a rendkívüli helyzet tart.

4. Továbbra is bátorítjuk testvéreinket, hogy töltsenek kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi rendelkezéseket, figyelemmel az egyes egyházmegyék külön előírásaira is.

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségektől továbbra is kérjük, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Köszönjük a paptestvérek szolgálatát, mindenki helytállását és a hívek megértését ebben a sajátos helyzetben. Gyakoroljuk továbbra is a nagylelkűség erényét és különösen is figyeljünk egymásra.

Budapest, 2020. május 1.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Tovább »

Adománygyűjtés

Nagy szomorúságunkra, ebben az évben nem tudtuk megtartani a Keresztény Húsvéti Bált. Ez az alkalom a híveink jóvoltából mindig jelentős mértékben hozzájárult egyházközségünk gazdasági terheinek enyhítéséhez. Az elmúlt évben a templomtetőre adott adományokat hálás szívvel megköszönve, nem gyűjtöttünk a szokott módon a templomunk fűtésére sem.

Az egyházközség is átéli a mai napok nehézségeit, miközben muszáj mégis talpon maradnia, kifizetnie a számláit, megtartva a liturgiákat és híveket kiszolgáló alkalmazottait. Zsolt püspök atya az alábbi kéréssel fordult ezért az Egyházmegye minden hívőjéhez:

„...az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.”

Hogy ezt híveink is meg tudják tenni, a bálhoz hasonló módon a jövő hét szerdájától elérhetővé válnak az egyházközségünket támogató Offerták Pásztor Marikánál a Coop áruházban, és a Plébánián. Kérjük híveinket, hogy Egyházunk és benne egyházközségünk iránt érzett szeretetük kifejezéseként legyenek olyan jók és az Offerták megvásárlásával, támogassák egyházközségünket. Minden adományt hálás szeretettel, imáinkkal viszonozva, Isten áldását kérve az adakozóra köszönünk!

Tovább »

"A tenger is cseppekből áll."

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

Ezzel együtt Magyar Katolikus Egyházunk nevében kérjük, hogy adója + 1%-át a 0011-es technikai szám feltüntetésével pedig ajánlja a Magyar Katolikus Egyház javára, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

Kérjük akkor is adja le az 1%-os meghatalmazásokat, ha nincs, vagy csak nagyon kevés az adóösszege, ugyanis az anyagi javak elosztása a felajánlások létszámát követi.

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás szeretettel köszönünk!

Amit az Egyháznak adunk, azt az emberben jelen lévő Krisztusnak adjuk!

Tovább »

Nagyheti üzenet

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Amikor ezekben a történelmi pillanatokban a „Tékozló fiú” történetét olvasom Lukács evangéliumából, óhatatlanul is keresem benne Isten nekünk szóló üzenetét.

Szomorú szívvel kell megvallanom, hogy ahogyan a tékozló fiú kikövetelte örökségét atyjától, mi is úgy követeltük ki a jussunkat a földi javakból, az élvezetekből, elrugaszkodva ezzel Istent szeretetétől. Sajnos a mi nemzedékünk is a sátán gonosz sugallatára hallgatva, elhagyta az atyai házat, kivontuk magunkat az őrző és segítő atyai gondoskodás alól, mert úgy véltük, enélkül is boldogulni tudunk és fogunk a világban.

A történelem számos pillanatában jelentette ki az ember, hogy nincs szüksége Istenre, mert számára Isten korlátokat jelent. És mindannyiszor amikor az emberiség elindult Isten nélküli útján, zsákutcába jutott, önmaga ellen fordult, háborúkat vívott, megaláztatott, elveszítette valódi szabadságát és a gonoszság ereje által a bűn szolgaságának igája nehezedett rá. Erről olvashatunk az Ószövetségben, amikor a babiloni fogság nehézségeit tárja elénk a szent író. Most újra ilyen napokat élünk! A járvány, a láthatatlan, világot uraló erő, új körülményeket teremtett. Nem csak lehetőséget ad, hanem meg is követeli, hogy bűnbánatot gyakoroljunk és megtérjünk, mert nem lehetünk továbbra is azok, akik eddig voltunk. Bármennyire is idegenkedik a fülünktől, hangosan ki kell mondani, hogy ez most egy nagy figyelmeztetés mindnyájunk számára!

Tovább »

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Olyan sajátos kihívás előtt állunk, amelyben eddig nem volt részünk. Fontos, hogy minél kevésbé kockáztassuk – a hatósági rendelkezéseknek és ajánlásoknak is eleget téve – testvéreink égészségét és életét a jelenleg kialakult járványhelyzet idején.

Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezését adjuk közre.

Püspöki rendelkezés:

Az egymás iránt érzett felelősségtől vezetve a következőképpen rendelkezem:

  • a Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra,
  • gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges,
  • a nagyhét liturgiáival kapcsolatban tartsuk meg a Szentségi Kongregáció és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Ne állítsunk szentsírt, és ne tartsunk szentsír látogatást!

A járvány időszakban szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehetséges.

Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb testvéreinkre, éljünk az otthoni személyes illetve családi ima lehetőségeivel, hogy a járvány időszak elmúltával visszatérhessünk a nyilvános liturgiákhoz és a szentségek vételéhez!

Vác, 2020. április 3.

Marton Zsolt s.k.

megyéspüspök

***

Külső körülményeink ellenére is kívánjuk, hogy azt az örömöt mindnyájan megtapasztaljuk, amit az első Húsvétkor a zárt ajtók mögött összegyűlt apostolok is átéltek, amikor a feltámadt Úr megjelent közöttük!

Váci Egyházmegye

Tovább »

A nagykilenced nem szakad meg! Folytatódik a kihívás!

Tarts velünk! Április 3-án a kihívás negyedik alkalmára kerül sor!

Mit tegyünk? Azokon a területeken, ahol most nincs lehetőség szentmisén részt venni, ott kapcsolódjunk be rádión, televízión vagy interneten keresztül, és végezzünk lelki áldozást. Ez az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.

Ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást, de ha erre sincs lehetőség, akkor indítsuk fel a tökéletes bánatot.

De mi is a nagykilenced?

Jézus a XVII. században 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margitnak. Az egyik ezek közül a nagykilenceddel kapcsolatos: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”

Ez Jézus legnagyobb biztatása, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb.

Kihívásra fel!


NEK Titkárság

Tovább »

TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A PLÉBÁNIÁK SZÁMÁRA

Kedves Testvérek!

Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és nehéz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a félelem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e munka, jövedelem, kenyér az asztalon.

Mégis hisszük, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Nagy erőt ad ez. Éppúgy megerősít, mint tudni azt, hogy az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik, kántoruk, sekrestyésük, irodai szolgálattevőik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka. Miközben az egyházmegye a nagyobb összegű állami támogatásokat az ingatlanok és az intézmények fenntartására fordítja, addig a plébánia költségeit és a pap és az alkalmazottak fizetését az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp.

Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a hívő családok - anyagi lehetőségeikhez mérten - havi rendszerességű utalással támogatják a plébániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem valósult meg, a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára:

Római Katolikus Egyház Mogyoród,

számlaszám: 66000059-10057797-00000000

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét - a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

 Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt

megyéspüspök 

Tovább »

Biztatás a járványveszély idejére

Krisztusban szeretett testvéreim!

Szeretném, ha tudnátok, hogy veletek vagyok mindenben. Kérlek titeket, hogyha bármiben tudok segíteni, szóljatok, üzenjetek, keressetek. Nem múlik el olyan óra a napból, amikor ne gondolnék rátok!

Ma, egy olyan eseményhez érkeztünk, ami még azoknak a testvéreinknek az életében sem fordult elő, akik átélték a háborút. A holnapi naptól nem lesznek nyilvános liturgiák a templomainkban. Sokaktól hallottam, a kérdést: Atya, bezár a templom? Szeretnélek megnyugtatni titeket, hogy nem zár be a templom, és ezzel együtt a szívünk sem zár be. Sőt még tágabbra nyílik a szívünk ajtaja, mint eddig. Nem csak az enyém, hanem tudom, hogy a ti szíveitek is. Biztos vagyok benne, hogy a szívünkben élő szeretet képes legyőzni minden fizikai akadályt.

Tovább »

Vissza