Hírek

Tájékoztatás

Egyházközségünkben a bérmálás és az elsőáldozás tekintetében a következő püspöki rendelkezés értelmében járunk el:

352/2011.sz.

Az előző évekhez hasonlóan kérem a plébánosokat, hogy a 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Egyházmegyénkben a katolikus iskoláknak nem engedélyezem, hogy külön bérmálást szervezzenek. A szentségi felkészítés helye a plébánia, ahogy ez vonatkozik az elsőáldozásra is.

Tovább »

Mit ne csináljunk a szentmisén?

- Ne tömörülj a templom hátuljában, amikor elöl még rengeteg a hely! 
- Ne köszönj oda mindenkinek, főleg ha késve érkezel!
- Áldoztatásnál se állj le köszöngetni az ismerősökkel!
- Miközben magadhoz veszed az Úr testét, nem kell semmilyen extra kalimpálás!
- Ne siess ki áldás előtt/közben a templomból!

Tovább »

Amit a szentmise szándékról tudni érdemes!

 

1; Mi a miseszándék?

Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlást kérik. A miseszándékot latinul intenciónak hívjuk.

2; Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?

Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

 

"Akinek temploma van, annak hite van,
akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete."Kedves Mogyoródi Lakosok!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivitelezői szerződést meg kell kötni és a felújítást februárban el kell kezdeni.

Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a tetőszerkezet teljes kivitelezési költsége – járulékos munkák nélkül és az eddig finanszírozott előkészületi tevékenységeken túl – a jelenleg beérkezett árajánlatok alapján a 65 millió Ft összköltséghez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

Szerződés csak a teljes anyagi fedezet megléte esetén köthető meg, melyből eredően az idei év áll rendelkezésünkre a saját anyagi erőnk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére.

EBBEN A KÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK NAGYLELKŰ ÉS

ANYAGI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK!

Tovább »

SZENT JANUÁRIUSZ zarándoklat A vértanú püspök nyomában 2019. május 03 – 09. Lelkivezető: Tóth József Miklós atya

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy 2019. május 3-tól május 9-ig egyházközségi zarándoklatot szervezünk melynek központi ünnepi eleme a nápolyi szent Januáriusz vércsoda szentmiséjén való részvétel. Ezen a szentmisén változik át a Vértanú Püspök por alakú vére folyékonnyá, és ennek a hívek is tanúi lehetnek.

Útunkat repülővel tervezzük Rómáig, ahonnét autóbusszal megyünk tovább a montecassinoi apátsághoz, ahol Szent Benedek és Skolasztika sírjánál lesz első szentmisén. Onnét érkezünk Nápolyba, ahol két napot töltünk felkeresve a nápolyi nevezetességeket. a negyedik napon a csodálatos szépségű Positano – Conca dei Marini – Amalfi – Ravello következik, ezen a napon Szent András apostol sírjánál misézünk Amalfiban.

Tovább »

Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe


Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai nappal véget ért a karácsonyi ünnepkör. A Szent Család ma elhozta újszülött gyermekét, hogy eleget tegyen a Törvénynek, és bemutassa Őt, az Isten Fiát az Istennek. Valóra váltak a hitvallás szavai „született, de nem teremtmény”, elsőszülött mindenek között, az Atyával egylényegű. A templomban való bemutatás okán ezt az ünnepet a keleti liturgiában Hypapanté azaz találkozó néven már a IV. században megtartották, és hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is. 

Ma, mint minden évben mindig, a szentmise elején gyertyát szenteltünk és kitörő örömmel énekeltük „Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség”. Sokan gondolják úgy, hogy ez az ünnep Mária ünnep, a valóságban azonban, bár ez egyben Mária tisztulásának napja is, mégis Jézusról szól. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

Tovább »

Az "Öröm évének" megnyitó elmélkedése

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Valljuk meg őszintén, a hétköznapok nehézségétől megfáradt hitünk egyre nyomasztóbb terhet ró ránk, mert hiányzik belőle valaki, akit úgy hívunk, hogy Isten. Hiányzik életünkből a csend, a Biblia csendje, Mária csendje, az odafigyelés, az odahallgatás az Istenre. Ezzel együtt megfogyatkozott bennünk a szakrális érzék, és bár érezzük ínséges hiányát, mégsem találjuk a kiutat ebből a helyzetből. Úgy éljük a napjainkat a hitünkben, mint az az ember, aki egy csodálatos házban lakik, ami be van sötétítve, levegője dohos, és nosztalgiával tekint azokra az időkre, amikor szobáját átragyogta a nap fénye, és a nyitott ablakokon keresztül behallatszott a madarak csodálatos éneke, miközben ő maga nagyokat lélegzett a tiszta levegőből. Olyan gyötrő, néma sikoly száll fel a szívünkből, mint Mária Magdolnának, aki Jézus sírjánál szemben állva az Üdvözítővel magát az Urat keresi. A múlt történéseiben élünk, miközben hagyjuk, hogy életünk elmenjen a jelenben előttünk álló Isten mellett. Ezt a mélabús nosztalgiát fel kell, hogy váltsa a szakralitás, a múltat a jelen, melyben mi magunk rácsodálkozunk Isten cselekvésére és csodáira. Amire igazán szükségünk van ebben a helyzetben, az nem a szakralitás szokványos értelme, hanem az, a valóság, ami szakrális módon jelöli és állítja elénk bibliai értelemben az Istent, a Szentet, úgy ahogy ezt Izaiásnál olvassuk.

Tovább »

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Krisztusban szeretett Testvérem!

„Abban az időben, azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyában takarva és jászolba fektetve.” Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek Istennek:

„Dicsőség a magasságban Istennek,

és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.” Odasiettek, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.”

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Az angyalok eme éneke egyszerre fejezi ki a teremtett világ hódolatát, és a benne rejlő lehetőséget ebben az egy megénekelt mondatban.

Tovább »

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

a mogyoródi Szent Mihály Plébániatemplom tetőcseréjére

Helyszín: Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom
(Budapest, VI. ker. Pethő Sándor utca 2.)
Időpont: 2018. december 8. 19.30.

Tovább »

Vissza