Hírek

Amit a szentmise szándékról tudni érdemes!

 

1; Mi a miseszándék?

Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük, amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlást kérik. A miseszándékot latinul intenciónak hívjuk.

2; Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk?

Amikor szentmisét mondatunk, akkor azt kérjük a szentmisét bemutató paptól, hogy a szentmisét ajánlja fel a mi szándékunkra. A miséző pap magáévá teszi, elfogadja a szentmisét kérő szándékát.

Tovább »

Szent Mihály Főangyal Templom tetőfelújítása

 

"Akinek temploma van, annak hite van,
akinek hite van, annak Istene van,
akinek Istene van, annak lehet örök élete."Kedves Mogyoródi Lakosok!

Napjainkra esedékessé vált a katolikus plébániatemplom elöregedett tetőszerkezetének felújítása és a beázó palafedés cseréje. Az elmúlt időszak előkészületi tevékenysége nyomán az Egyházközség megkapta a felújításhoz szükséges építési engedélyt. A támogatói előírás szerint a pályázati összeggel 2019. május. 31-ig el kell számolni. Ehhez ez év őszén a kivitelezői szerződést meg kell kötni és a felújítást februárban el kell kezdeni.

Rendelkezésre áll 30 millió Ft állami és egyházmegyei támogatás, azonban a tetőszerkezet teljes kivitelezési költsége – járulékos munkák nélkül és az eddig finanszírozott előkészületi tevékenységeken túl – a jelenleg beérkezett árajánlatok alapján a 65 millió Ft összköltséghez Mogyoródnak is hozzá kell járulnia.

Szerződés csak a teljes anyagi fedezet megléte esetén köthető meg, melyből eredően az idei év áll rendelkezésünkre a saját anyagi erőnk előteremtésére, hozzájárulásunk teljesítésére.

EBBEN A KÖZSÉG MINDEN CSALÁDJÁNAK NAGYLELKŰ ÉS

ANYAGI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK!

Tovább »

SZENT JANUÁRIUSZ zarándoklat A vértanú püspök nyomában 2019. május 03 – 09. Lelkivezető: Tóth József Miklós atya

Szeretettel hirdetjük híveinknek, hogy 2019. május 3-tól május 9-ig egyházközségi zarándoklatot szervezünk melynek központi ünnepi eleme a nápolyi szent Januáriusz vércsoda szentmiséjén való részvétel. Ezen a szentmisén változik át a Vértanú Püspök por alakú vére folyékonnyá, és ennek a hívek is tanúi lehetnek.

Útunkat repülővel tervezzük Rómáig, ahonnét autóbusszal megyünk tovább a montecassinoi apátsághoz, ahol Szent Benedek és Skolasztika sírjánál lesz első szentmisén. Onnét érkezünk Nápolyba, ahol két napot töltünk felkeresve a nápolyi nevezetességeket. a negyedik napon a csodálatos szépségű Positano – Conca dei Marini – Amalfi – Ravello következik, ezen a napon Szent András apostol sírjánál misézünk Amalfiban.

Tovább »

Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe


Krisztusban szeretett Testvéreim!

A mai nappal véget ért a karácsonyi ünnepkör. A Szent Család ma elhozta újszülött gyermekét, hogy eleget tegyen a Törvénynek, és bemutassa Őt, az Isten Fiát az Istennek. Valóra váltak a hitvallás szavai „született, de nem teremtmény”, elsőszülött mindenek között, az Atyával egylényegű. A templomban való bemutatás okán ezt az ünnepet a keleti liturgiában Hypapanté azaz találkozó néven már a IV. században megtartották, és hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is. 

Ma, mint minden évben mindig, a szentmise elején gyertyát szenteltünk és kitörő örömmel énekeltük „Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség”. Sokan gondolják úgy, hogy ez az ünnep Mária ünnep, a valóságban azonban, bár ez egyben Mária tisztulásának napja is, mégis Jézusról szól. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

Tovább »

Az "Öröm évének" megnyitó elmélkedése

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Valljuk meg őszintén, a hétköznapok nehézségétől megfáradt hitünk egyre nyomasztóbb terhet ró ránk, mert hiányzik belőle valaki, akit úgy hívunk, hogy Isten. Hiányzik életünkből a csend, a Biblia csendje, Mária csendje, az odafigyelés, az odahallgatás az Istenre. Ezzel együtt megfogyatkozott bennünk a szakrális érzék, és bár érezzük ínséges hiányát, mégsem találjuk a kiutat ebből a helyzetből. Úgy éljük a napjainkat a hitünkben, mint az az ember, aki egy csodálatos házban lakik, ami be van sötétítve, levegője dohos, és nosztalgiával tekint azokra az időkre, amikor szobáját átragyogta a nap fénye, és a nyitott ablakokon keresztül behallatszott a madarak csodálatos éneke, miközben ő maga nagyokat lélegzett a tiszta levegőből. Olyan gyötrő, néma sikoly száll fel a szívünkből, mint Mária Magdolnának, aki Jézus sírjánál szemben állva az Üdvözítővel magát az Urat keresi. A múlt történéseiben élünk, miközben hagyjuk, hogy életünk elmenjen a jelenben előttünk álló Isten mellett. Ezt a mélabús nosztalgiát fel kell, hogy váltsa a szakralitás, a múltat a jelen, melyben mi magunk rácsodálkozunk Isten cselekvésére és csodáira. Amire igazán szükségünk van ebben a helyzetben, az nem a szakralitás szokványos értelme, hanem az, a valóság, ami szakrális módon jelöli és állítja elénk bibliai értelemben az Istent, a Szentet, úgy ahogy ezt Izaiásnál olvassuk.

Tovább »

Újévi felajánlás

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűz Anyánk!

Az Új Esztendő első napján reménnyel a szívében leborul előtted, Mogyoród népe, hogy közbenjáró segítségedért folyamodva elnyerhessük szent Fiad kegyelmi támogatását.

Alázattal szemléljük Istenanyaságodat, azt a nagylelkű és minden áldozatra kész önátadásodat, amivel igent mondtál az Isten üzenetét közvetítő Gábor angyal szavaira. Te aki, végig kísérted szent fiad földi útját, és ott áltál a kereszt alatt, Jézust hallgatva, utolsó szavaival, az ő lelki végrendeletében téged rendelt mindnyájunk égi édesanyjává. Kérünk, téged édesanyánk, ölelj át bennünket, és rejtsd el hívő Mogyoród népét égi palástod alá, megóvva ezzel mindnyájunkat a sátán kísértéseitől, és a bűntől.

Tovább »

Krisztusban szeretett Testvérem!

„Abban az időben, azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyában takarva és jászolba fektetve.” Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek Istennek:

„Dicsőség a magasságban Istennek,

és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így bíztatták egymást: „Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.” Odasiettek, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.”

„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”

Az angyalok eme éneke egyszerre fejezi ki a teremtett világ hódolatát, és a benne rejlő lehetőséget ebben az egy megénekelt mondatban.

Tovább »

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

a mogyoródi Szent Mihály Plébániatemplom tetőcseréjére

Helyszín: Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom
(Budapest, VI. ker. Pethő Sándor utca 2.)
Időpont: 2018. december 8. 19.30.

Tovább »

Szentmise a halottakért

November hónapban, minden héten, szombaton 8:00 órakor külön szentmisét végzünk mindazon elhunytakért, akiknek rokonai az alábbi linken letölthető lapot kitöltve kérik. A kitöltött lapokat az adományokkal együtt kérjük, hogy vissza helyezve a borítékba, a Pio atya szobor alatti perselybe dobják be.
E felajánlásban nincs meghatározott összeg, nem kell ráírni a kérelmező nevét, csak a miseszándékot, akiért kéri a szentmisét, illetve a perselybe adott adomány összegét. Mindezt kérjük, hogy név nélkül tegyék meg kedves híveink!

Szentmise igénylő lap az elhunytakért

Tovább »

Tóth József Miklós pap zeneszerző jubileumi koncertje Mogyoródon

Pap és művész kétszeresen áldoz. A barokk költő: Arkangyali Vándor Isten "pihenését" is műnek nevezi, amit az esztétika nyelvére így fordíthatunk: analógiája ez a fizikai alkotásnak, amelynek fontosak a szünetek is...

A művész a hivatásában a Teremtő társává válik, és ez lélekpróbát, benső gyötrelmet is okoz. Ezért nem lehet igazán köznapi gondolkodással megérteni. A művészetek közül a zeneszerzés a legösszetettebb, legkifejezőbb alkotói munka. 

Az Egyház mindig gondosan követte ezeket a műveket (és minden művészi alkotást). Az alkotókat tehát tisztelet illeti.

Kivételes, ha egy fölszentelt pap Istentől kapott talentumát kamatoztatva fölmutatja műveit, vagyis nem rejti véka alá tehetségét. Papi szolgálatának "szüneteiből" is az értékálló munkáit. Így tartozik össze nála a benső készség: az örök liturgia gazdagítása és az akció, amely nem hiányzik az oltár előtti leborulásból: hangokkal is kifejezni dicséret áldozatát. Külön fejezet a szent zene történetében a komponáló papok, karmesterek munkássága. Vegyük csupán a XX. századi római Capella Sistina zeneszerzőjét, Lorenzo Perosit, aki gazdag egyházzenei művein kívül írt szviteket, versenyműveket, kamarazenét. A zene ugyanis önmagával azonos, Istentől ihletett törvényszerűség a tehetség jegyével.

Magyarország is nevezetes zenei múltjában, és most, hogy Mogyoród szóba kerül a Váci Egyházmegyében, a múltjából előlép Falka József szalézi szerzetes, a cimbalom legavatottabb mestere, tudója, és előléphetnek itteni énekművészek a jelenben is. 

Tovább »

Vissza