Hírek

Adománygyűjtés

Nagy szomorúságunkra, ebben az évben nem tudtuk megtartani a Keresztény Húsvéti Bált. Ez az alkalom a híveink jóvoltából mindig jelentős mértékben hozzájárult egyházközségünk gazdasági terheinek enyhítéséhez. Az elmúlt évben a templomtetőre adott adományokat hálás szívvel megköszönve, nem gyűjtöttünk a szokott módon a templomunk fűtésére sem.

Az egyházközség is átéli a mai napok nehézségeit, miközben muszáj mégis talpon maradnia, kifizetnie a számláit, megtartva a liturgiákat és híveket kiszolgáló alkalmazottait. Zsolt püspök atya az alábbi kéréssel fordult ezért az Egyházmegye minden hívőjéhez:

„...az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.”

Hogy ezt híveink is meg tudják tenni, a bálhoz hasonló módon a jövő hét szerdájától elérhetővé válnak az egyházközségünket támogató Offerták Pásztor Marikánál a Coop áruházban, és a Plébánián. Kérjük híveinket, hogy Egyházunk és benne egyházközségünk iránt érzett szeretetük kifejezéseként legyenek olyan jók és az Offerták megvásárlásával, támogassák egyházközségünket. Minden adományt hálás szeretettel, imáinkkal viszonozva, Isten áldását kérve az adakozóra köszönünk!

Tovább »

"A tenger is cseppekből áll."

Kérünk minden jószándékú és saját egyházközségünk érdekeit szem előtt tartó testvérünket, hogy legyen olyan jó, és ajánlja adója 1%-át a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára, hogy a templom és az egyházközség tulajdonának megóvásában, fejlesztésében, fenntartásában minél nagyobb szerepet tudjon vállalni.

A felajánláshoz szükséges adószám: 18683837-1-13 

Ne felejtsük, amit a Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány javára felajánlunk, azt önmagunknak adjuk!

Ezzel együtt Magyar Katolikus Egyházunk nevében kérjük, hogy adója + 1%-át a 0011-es technikai szám feltüntetésével pedig ajánlja a Magyar Katolikus Egyház javára, hogy a legnagyobb hazai keresztény közösség minél többeknek nyújthasson segítő kezet az oktatás, a betegápolás, a hitélet, a karitatív tevékenységek és a család területén.

Kérjük akkor is adja le az 1%-os meghatalmazásokat, ha nincs, vagy csak nagyon kevés az adóösszege, ugyanis az anyagi javak elosztása a felajánlások létszámát követi.

Minden felajánlást imáinkkal viszonozva hálás szeretettel köszönünk!

Amit az Egyháznak adunk, azt az emberben jelen lévő Krisztusnak adjuk!

Tovább »

Nagyheti üzenet

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Amikor ezekben a történelmi pillanatokban a „Tékozló fiú” történetét olvasom Lukács evangéliumából, óhatatlanul is keresem benne Isten nekünk szóló üzenetét.

Szomorú szívvel kell megvallanom, hogy ahogyan a tékozló fiú kikövetelte örökségét atyjától, mi is úgy követeltük ki a jussunkat a földi javakból, az élvezetekből, elrugaszkodva ezzel Istent szeretetétől. Sajnos a mi nemzedékünk is a sátán gonosz sugallatára hallgatva, elhagyta az atyai házat, kivontuk magunkat az őrző és segítő atyai gondoskodás alól, mert úgy véltük, enélkül is boldogulni tudunk és fogunk a világban.

A történelem számos pillanatában jelentette ki az ember, hogy nincs szüksége Istenre, mert számára Isten korlátokat jelent. És mindannyiszor amikor az emberiség elindult Isten nélküli útján, zsákutcába jutott, önmaga ellen fordult, háborúkat vívott, megaláztatott, elveszítette valódi szabadságát és a gonoszság ereje által a bűn szolgaságának igája nehezedett rá. Erről olvashatunk az Ószövetségben, amikor a babiloni fogság nehézségeit tárja elénk a szent író. Most újra ilyen napokat élünk! A járvány, a láthatatlan, világot uraló erő, új körülményeket teremtett. Nem csak lehetőséget ad, hanem meg is követeli, hogy bűnbánatot gyakoroljunk és megtérjünk, mert nem lehetünk továbbra is azok, akik eddig voltunk. Bármennyire is idegenkedik a fülünktől, hangosan ki kell mondani, hogy ez most egy nagy figyelmeztetés mindnyájunk számára!

Tovább »

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Olyan sajátos kihívás előtt állunk, amelyben eddig nem volt részünk. Fontos, hogy minél kevésbé kockáztassuk – a hatósági rendelkezéseknek és ajánlásoknak is eleget téve – testvéreink égészségét és életét a jelenleg kialakult járványhelyzet idején.

Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezését adjuk közre.

Püspöki rendelkezés:

Az egymás iránt érzett felelősségtől vezetve a következőképpen rendelkezem:

  • a Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra,
  • gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges,
  • a nagyhét liturgiáival kapcsolatban tartsuk meg a Szentségi Kongregáció és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Ne állítsunk szentsírt, és ne tartsunk szentsír látogatást!

A járvány időszakban szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehetséges.

Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb testvéreinkre, éljünk az otthoni személyes illetve családi ima lehetőségeivel, hogy a járvány időszak elmúltával visszatérhessünk a nyilvános liturgiákhoz és a szentségek vételéhez!

Vác, 2020. április 3.

Marton Zsolt s.k.

megyéspüspök

***

Külső körülményeink ellenére is kívánjuk, hogy azt az örömöt mindnyájan megtapasztaljuk, amit az első Húsvétkor a zárt ajtók mögött összegyűlt apostolok is átéltek, amikor a feltámadt Úr megjelent közöttük!

Váci Egyházmegye

Tovább »

A nagykilenced nem szakad meg! Folytatódik a kihívás!

Tarts velünk! Április 3-án a kihívás negyedik alkalmára kerül sor!

Mit tegyünk? Azokon a területeken, ahol most nincs lehetőség szentmisén részt venni, ott kapcsolódjunk be rádión, televízión vagy interneten keresztül, és végezzünk lelki áldozást. Ez az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.

Ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást, de ha erre sincs lehetőség, akkor indítsuk fel a tökéletes bánatot.

De mi is a nagykilenced?

Jézus a XVII. században 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margitnak. Az egyik ezek közül a nagykilenceddel kapcsolatos: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”

Ez Jézus legnagyobb biztatása, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb.

Kihívásra fel!


NEK Titkárság

Tovább »

TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A PLÉBÁNIÁK SZÁMÁRA

Kedves Testvérek!

Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és nehéz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a félelem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e munka, jövedelem, kenyér az asztalon.

Mégis hisszük, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Nagy erőt ad ez. Éppúgy megerősít, mint tudni azt, hogy az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik, kántoruk, sekrestyésük, irodai szolgálattevőik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka. Miközben az egyházmegye a nagyobb összegű állami támogatásokat az ingatlanok és az intézmények fenntartására fordítja, addig a plébánia költségeit és a pap és az alkalmazottak fizetését az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp.

Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a hívő családok - anyagi lehetőségeikhez mérten - havi rendszerességű utalással támogatják a plébániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem valósult meg, a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára:

Római Katolikus Egyház Mogyoród,

számlaszám: 66000059-10057797-00000000

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét - a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

 Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt

megyéspüspök 

Tovább »

Biztatás a járványveszély idejére

Krisztusban szeretett testvéreim!

Szeretném, ha tudnátok, hogy veletek vagyok mindenben. Kérlek titeket, hogyha bármiben tudok segíteni, szóljatok, üzenjetek, keressetek. Nem múlik el olyan óra a napból, amikor ne gondolnék rátok!

Ma, egy olyan eseményhez érkeztünk, ami még azoknak a testvéreinknek az életében sem fordult elő, akik átélték a háborút. A holnapi naptól nem lesznek nyilvános liturgiák a templomainkban. Sokaktól hallottam, a kérdést: Atya, bezár a templom? Szeretnélek megnyugtatni titeket, hogy nem zár be a templom, és ezzel együtt a szívünk sem zár be. Sőt még tágabbra nyílik a szívünk ajtaja, mint eddig. Nem csak az enyém, hanem tudom, hogy a ti szíveitek is. Biztos vagyok benne, hogy a szívünkben élő szeretet képes legyőzni minden fizikai akadályt.

Tovább »

Kiemelt fontosságú tájékoztatás

Kedves mogyoródi Testvéreim!

Mindenekelőtt szeretném kifejezni közelségemet, együttérzésemet és szeretetemet Mindnyájatok felé.

Az Egyház, mint Krisztus misztikus teste minden tagjában közösségben van a Fővel, és ezáltal a szeretet kötelékén keresztül egymással is. Bár, a járvány fokozódása fizikai korlátokat állít elénk, helyesen arra kötelezve bennünket, hogy maradjunk otthon, mégsem vagyunk magányosak. Lehet, hogy egyedül vagyunk, de nem vagyunk magányosak! Az imádságban közösen, mint egy test, egységben a Fővel, Krisztussal megéljük a szeretet határtalan erejét, örömet adó valóságát és közösségi dimenzióját.  Most, különös módon is egybe kell kapcsolódnunk az imádságban, kifejezve ezzel egymás iránt érzett szeretetünket, felelősségünket. Nem szabad pánikba esnünk! Jézus a jó pásztor nem hagy magunkra! Megható szeretetének gondoskodását énekli meg a 23. zsoltár:

 „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.”

Tovább »

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Tovább »

Vissza