Hírek

Nagyheti üzenet

Krisztusban szeretett Testvéreim!

Amikor ezekben a történelmi pillanatokban a „Tékozló fiú” történetét olvasom Lukács evangéliumából, óhatatlanul is keresem benne Isten nekünk szóló üzenetét.

Szomorú szívvel kell megvallanom, hogy ahogyan a tékozló fiú kikövetelte örökségét atyjától, mi is úgy követeltük ki a jussunkat a földi javakból, az élvezetekből, elrugaszkodva ezzel Istent szeretetétől. Sajnos a mi nemzedékünk is a sátán gonosz sugallatára hallgatva, elhagyta az atyai házat, kivontuk magunkat az őrző és segítő atyai gondoskodás alól, mert úgy véltük, enélkül is boldogulni tudunk és fogunk a világban.

A történelem számos pillanatában jelentette ki az ember, hogy nincs szüksége Istenre, mert számára Isten korlátokat jelent. És mindannyiszor amikor az emberiség elindult Isten nélküli útján, zsákutcába jutott, önmaga ellen fordult, háborúkat vívott, megaláztatott, elveszítette valódi szabadságát és a gonoszság ereje által a bűn szolgaságának igája nehezedett rá. Erről olvashatunk az Ószövetségben, amikor a babiloni fogság nehézségeit tárja elénk a szent író. Most újra ilyen napokat élünk! A járvány, a láthatatlan, világot uraló erő, új körülményeket teremtett. Nem csak lehetőséget ad, hanem meg is követeli, hogy bűnbánatot gyakoroljunk és megtérjünk, mert nem lehetünk továbbra is azok, akik eddig voltunk. Bármennyire is idegenkedik a fülünktől, hangosan ki kell mondani, hogy ez most egy nagy figyelmeztetés mindnyájunk számára!

Tovább »

PÜSPÖKI RENDELKEZÉS A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Olyan sajátos kihívás előtt állunk, amelyben eddig nem volt részünk. Fontos, hogy minél kevésbé kockáztassuk – a hatósági rendelkezéseknek és ajánlásoknak is eleget téve – testvéreink égészségét és életét a jelenleg kialakult járványhelyzet idején.

Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspök rendelkezését adjuk közre.

Püspöki rendelkezés:

Az egymás iránt érzett felelősségtől vezetve a következőképpen rendelkezem:

  • a Váci Egyházmegyében nincs lehetőség a rendkívüli áldoztatásra,
  • gyóntatás csak halálveszély esetén lehetséges,
  • a nagyhét liturgiáival kapcsolatban tartsuk meg a Szentségi Kongregáció és a Püspöki Konferencia útmutatásait. Ne állítsunk szentsírt, és ne tartsunk szentsír látogatást!

A járvány időszakban szentségkiszolgáltatás csak halálveszély esetén lehetséges.

Ügyeljünk egymásra, különösen idősebb testvéreinkre, éljünk az otthoni személyes illetve családi ima lehetőségeivel, hogy a járvány időszak elmúltával visszatérhessünk a nyilvános liturgiákhoz és a szentségek vételéhez!

Vác, 2020. április 3.

Marton Zsolt s.k.

megyéspüspök

***

Külső körülményeink ellenére is kívánjuk, hogy azt az örömöt mindnyájan megtapasztaljuk, amit az első Húsvétkor a zárt ajtók mögött összegyűlt apostolok is átéltek, amikor a feltámadt Úr megjelent közöttük!

Váci Egyházmegye

Tovább »

A nagykilenced nem szakad meg! Folytatódik a kihívás!

Tarts velünk! Április 3-án a kihívás negyedik alkalmára kerül sor!

Mit tegyünk? Azokon a területeken, ahol most nincs lehetőség szentmisén részt venni, ott kapcsolódjunk be rádión, televízión vagy interneten keresztül, és végezzünk lelki áldozást. Ez az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.

Ha szükséges, előtte végezzünk szentgyónást, de ha erre sincs lehetőség, akkor indítsuk fel a tökéletes bánatot.

De mi is a nagykilenced?

Jézus a XVII. században 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margitnak. Az egyik ezek közül a nagykilenceddel kapcsolatos: „Szívem határtalan irgalmasságában megígérem neked, hogy Szívem mindenható szeretete megadja a végső bűnbánat kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás utáni hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg kegyelem nélkül, se a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.”

Ez Jézus legnagyobb biztatása, hiszen az üdvösségünknél nincs fontosabb.

Kihívásra fel!


NEK Titkárság

Tovább »

TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA A PLÉBÁNIÁK SZÁMÁRA

Kedves Testvérek!

Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és nehéz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a félelem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e munka, jövedelem, kenyér az asztalon.

Mégis hisszük, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Nagy erőt ad ez. Éppúgy megerősít, mint tudni azt, hogy az Egyház, mint mindig, úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondozzák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár a virtuális térben is.

Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik, kántoruk, sekrestyésük, irodai szolgálattevőik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a perselypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a pap számára - ahogy sokan tévesen gondolják -, hanem ténylegesen a pap és munkatársai megélhetésének és a plébánia működésének a biztosítéka. Miközben az egyházmegye a nagyobb összegű állami támogatásokat az ingatlanok és az intézmények fenntartására fordítja, addig a plébánia költségeit és a pap és az alkalmazottak fizetését az egyházközség adja össze. Ez mindig is így volt, és ma sincs másképp.

Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a hívő családok - anyagi lehetőségeikhez mérten - havi rendszerességű utalással támogatják a plébániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem valósult meg, a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára:

Római Katolikus Egyház Mogyoród,

számlaszám: 66000059-10057797-00000000

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét - a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jézus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső békét, amit senki és semmi nem vehet el az Istenben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondoltuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erősek maradhatunk.

 Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt

megyéspüspök 

Tovább »

Biztatás a járványveszély idejére

Krisztusban szeretett testvéreim!

Szeretném, ha tudnátok, hogy veletek vagyok mindenben. Kérlek titeket, hogyha bármiben tudok segíteni, szóljatok, üzenjetek, keressetek. Nem múlik el olyan óra a napból, amikor ne gondolnék rátok!

Ma, egy olyan eseményhez érkeztünk, ami még azoknak a testvéreinknek az életében sem fordult elő, akik átélték a háborút. A holnapi naptól nem lesznek nyilvános liturgiák a templomainkban. Sokaktól hallottam, a kérdést: Atya, bezár a templom? Szeretnélek megnyugtatni titeket, hogy nem zár be a templom, és ezzel együtt a szívünk sem zár be. Sőt még tágabbra nyílik a szívünk ajtaja, mint eddig. Nem csak az enyém, hanem tudom, hogy a ti szíveitek is. Biztos vagyok benne, hogy a szívünkben élő szeretet képes legyőzni minden fizikai akadályt.

Tovább »

Kiemelt fontosságú tájékoztatás

Kedves mogyoródi Testvéreim!

Mindenekelőtt szeretném kifejezni közelségemet, együttérzésemet és szeretetemet Mindnyájatok felé.

Az Egyház, mint Krisztus misztikus teste minden tagjában közösségben van a Fővel, és ezáltal a szeretet kötelékén keresztül egymással is. Bár, a járvány fokozódása fizikai korlátokat állít elénk, helyesen arra kötelezve bennünket, hogy maradjunk otthon, mégsem vagyunk magányosak. Lehet, hogy egyedül vagyunk, de nem vagyunk magányosak! Az imádságban közösen, mint egy test, egységben a Fővel, Krisztussal megéljük a szeretet határtalan erejét, örömet adó valóságát és közösségi dimenzióját.  Most, különös módon is egybe kell kapcsolódnunk az imádságban, kifejezve ezzel egymás iránt érzett szeretetünket, felelősségünket. Nem szabad pánikba esnünk! Jézus a jó pásztor nem hagy magunkra! Megható szeretetének gondoskodását énekli meg a 23. zsoltár:

 „Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad. Számomra asztalt terítettél, ellenségeimnek szeme láttára. Fejemet megkented olajjal, s a poharam színültig töltötted. Kegyelmed és jóságod vezet életemnek minden napján, s az Úr házában lakhatom örök időkön át.”

Tovább »

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Tovább »

Kedves mogyoródi Testvéreim!

Üzenetemet szeretném Jézus bíztatásával kezdeni: „Ne féljetek!”

Még nem tudjuk pontosan, hogy az előttünk álló időszakban minek nézünk elébe a hétköznapi életünkben, ettől függetlenül azonban már most jó előre, minden korlátozás nélkül megtervezhetjük lelki életünket.

A körülöttünk kialakult helyzet alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy önmagunkba tekintve, átértékeljük eddigi életünket, és a világ csalóka, múló lehetőségei helyett a bizalmunkat, a reményeinket és a vágyainkat áthelyezzük az örök Istenbe, mint emberi boldogságunk el nem múló forrásába.  Ez az idei nagyböjt különös módon hív meg mindnyájunkat a szeretet törvényének a megélésére, arra, hogy újra felelősséget vállaljunk egymásért, megtartva Isten Tízparancsolatát és a polgári élet szabályait. Nem vagyunk bezárva, mert emberi lelkünket senki és semmi és természetesen semmilyen körülmény nem tudja bezárni, az mindig korlátlanul nyitott lehet Istenre és emberre egyaránt. Az Istenre való nyitottságunk az örökkévalósággal való kapcsolat, melyben mi magunk is megtapasztalhatjuk a szeretet minden fizikai akadályt legyőző erejét, az Egyház csodálatos valóságát a világban élő hívek, a tisztulásban lévő elhunyt lelkek és az üdvözült szentek között. Bármennyire is azt éreznénk, hogy egyedül vagyunk, higgyétek el, hogy nem így van! Hatalmas szeretetközösségnek vagyunk a tagjai és áldásának részesei, élvezői. Most az a feladatunk, hogy a bűnbánatban megtisztítsuk a lelkünket, hogy majd a Húsvét öröme átjárhassa a szívünket, és ez az öröm láthatóvá, érzékelhetővé váljék gondolatainkban, cselekedeteinkben, szavainkban.

Vigyáznunk kell egymásra, méghozzá felelősségteljesen. Különös módon oda kell figyelnünk az idősebb testvéreinkre. Ők, Isten ajándékai számunkra. Sok olyan idős, látszólag fizikailag korlátozott személyt ismerek, akik határtalan szabadságukat kihasználva nagyon sok imádsággal szentelik meg Mogyoród életét, kiesdve számunkra mérhetetlenül sok isteni kegyelmet. Segítsük őket a hétköznapi életben a többi idős testvéreinkkel együtt. Figyeljünk oda a szükségleteikre, hogy el legyenek látva élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, tüzelővel, jó szóval, szeretettel. Használjuk bátran a technika adta lehetőségeket, és hívjuk fel őket telefonon minden nap, ezzel erősítve a reményt bennük és önmagunkban. Semmi nincs elveszve! Az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Családjainkban használjuk ki az együtt töltött időt a közös imádságra. Jézus arra bíztat bennünket, hogy bármit kérünk az Atyától az Ő nevében, megadja nekünk. Álljunk a Teremtő Isten elé és együtt kérjük a testi- és lelki egészség ajándékát minden ember számára.

Szeretnélek tájékoztatni mindnyájatokat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia iránymutatását idézve:

„A közszolgálati televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon (március 15. 18:00 óra, Duna Word) szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban.”

Templomunkba a kialakult helyzetre való tekintettel kérem, hogy akik a vasárnapi a 8:30-as szentmisére szoktak jönni, most részben jöjjenek szombaton este 18:00 órakor, illetve aki vasárnap tud csak eljönni, az ötven év felett a 10:30-as illetve a 18:00 órai szentmisére jöjjön. Nagy szeretettel kérem az idősebb korosztályt, hogy a 8:30-as diákmisét legyenek olyan jók és hagyják meg a fiataloknak. Külön kérem a kisgyermekes családokat, hogy a bevezetett korlátozásokat szem előtt tartva és azt jó szívvel elfogadva a 8:30-as szentmisére jöjjenek. A templomi önkéntes felajánlások összegyűjtése, azaz a perselyezés, a kézben való áldoztatás végett, hogy elkerüljük a pénzzel való foglalatoskodást, nem a szentáldozás előtt, hanem a szentmise végén a kijáratoknál lesz.

Ne féljetek! – ismétlem számotokra Jézus szavait. Ne féljetek, mert itt van velünk a Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya, akihez mindig, minden szükségünkben bizalommal fordulhatunk segítségért. Ebből a reményből kiindulva osztom meg veletek azt az imádságot, amelyet most mindnyájatok figyelmébe ajánlva, kérek, hogy naponta többször imádkozzatok el:

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya! Édes Szűzanyánk!

Nagy bizalommal ajánljuk fel neked Mogyoród minden lakóját, szeretteinket, és egész hazánkat.

Kérünk, tekintsd szívünk őszinte hódolatát és szeretetét, és ahogy eddig sem hagytál magunkra, most is légy velünk, és eszközölj ki számunkra minden mennyei segítséget ami a vírusjárvány leküzdéséhez és az örök üdvösségünkhöz szükséges! Segíts, hogy mindenben hűek maradjunk Szentséges Fiadhoz, az Egyház tanításához és a Szeretet Törvényéhez! Vezess bennünket, hogy buzgókká legyünk az imádságban, őszinték a bűnbánatban, ragaszkodók az Oltáriszentséghez az örök élet kenyeréhez, hogy így, méltónak bizonyuljunk keresztségi ígéreteinkhez! Mint Édesanyánkhoz fordulunk hozzád: kérünk, födj be minket anyai szereteted palástjával és oltalmazz meg mindnyájunkat! Amen.

Mi Atyánk…, Üdvöz légy…, Dicsőség...

Mogyoródi Madonna a Békesség Asszonya!

Könyörögj érettünk!

Mogyoród, 2020. március 14. a győztes Mogyoródi csata emléknapján. 

Isten oltalmazó áldását kérve Rátok!

Szeretettel és imával:

Miklós atya

 

Tovább »

FŐPÁSZTORI RENDELKEZÉSEK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

A Váci Egyházmegye főpásztoraként, Dr. Udvardy György veszprémi érsek atyához csatlakozva, a rámbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után, Magyarország Kormányának 40/2020. (III. 11.) rendelete által az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán és a Miniszterelnök úr 2020. március 13-án este történt bejelentése nyomán a koronavírus további terjedésének megakadályozására a Váci Egyházmegyében az alábbi rendelkezéseket léptetem életbe.

Tovább »

Vissza